CAPITAL (HAIR & BEAUTY) LTD
CROWHURST CORNER. CROWHURST ROAD
HOLLINGBURY
BRIGHTON BN1 8AP
UK